RODO, polityka prywatności, cookies
Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę Patrycję Aleksandrowicz, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Pinki Lab Patrycja Aleksandrowicz, dalej i w klauzuli RODO zwanym jako „Pinki Lab” i sposobów oraz zakresów w jakich gromadzimy określone dane osobowe, w tym poprzez Stronę internetową Pinki Lab Patrycja Aleksandrowicz - www.pinkinails.com. Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą Polityką Prywatności, gdyż zawiera ona ważne informacje pomagające zrozumieć nasze praktyki dotyczące wszelkich przekazywanych nam danych osobowych oraz danych, które gromadzimy.

Szanujemy Państwa prywatność i zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa Państwa Danych Osobowych oraz zarządzania nimi zgodnie z nałożonymi na nas zobowiązaniami prawnymi wynikającymi z obowiązujących przepisów o ochronie danych.

Celem przetwarzania danych osobowych – w przypadku kontaktu mailowego, telefonicznego lub przez formularz kontaktowy - jest przygotowanie oraz przedstawienie odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Jeśli w przesłanej wiadomości wyrażona zostanie prośba o przedstawienie oferty współpracy z Firmą,  zastrzegamy sobie prawo do przesłania w odpowiedzi na przesłaną wiadomość oferty zawarcia umowy o świadczenie usług lub sprzedaży. Podanie danych osobowych stanowi warunek otrzymania odpowiedzi i oferty oraz świadczenia usługi / sprzedaży. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi administratorowi przedstawienie odpowiedzi i oferty. Administrator zastrzega, iż w razie zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie usług, w dalszym ciągu przetwarzać będzie dane osobowe uzyskane w trakcie sporządzenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość.

Ponadto, dane osobowe możemy gromadzić w związku z naszą stroną internetową. Z większości zasobów naszych Stron Internetowych można korzystać bez wymogu dostarczenia nam jakichkolwiek Danych Osobowych. W przypadku pewnych usług i celów Strony Internetowej wymagane jest przekazanie nam Danych Osobowych, abyśmy mogli przetwarzać Państwa zapytania lub wysyłać Państwu biuletyny informacyjne bądź inne informacje.

 

W celu lepszego zrozumienia naszej Polityki Prywatności prosimy o zapoznanie się z definicjami wskazanymi poniżej:

 1. Administrator Danych – podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele zakres i sposoby przetwarzania danych osobowych,
 2. dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”), gdzie poprzez możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną rozumie się osobę, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej,
 3. Inspektor Ochrony Danych Osobowych – osoba wyznaczona przez Administratora Danych, koordynująca procesy związane z przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych w ramach procesów przetwarzania danych osobowych zachodzących w strukturze Administratora Danych,
 4. organ nadzorczy – niezależny organ publiczny w celu ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem oraz ułatwiania swobodnego przepływu danych osobowych w Unii, powołany w każdym państwie członkowskim Unii, którego podstawowym zadaniem jest monitorowanie stosowania RODO,
 5. państwo trzecie – państwo nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 6. podmiot przetwarzający (procesor) – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora Danych,
 7. przetwarzanie – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie,
 8. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 9. Ustawa – obowiązująca Ustawa o ochronie danych osobowych.

 

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Pinki Lab.

91-222 Łódź, św. Teresy 103d
e-mail: plazewska.patrycja@gmail.com 

 

Kiedy możemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Istnieją różne sytuacje i procesy, w ramach których przetwarzamy dane osobowe.

Każdy z procesów przetwarzania jest przez nas monitorowany oraz analizowany pod kątem istnienia tzw. przesłanek legalności (art. 6 RODO), pozwalających nam przetwarzać Twoje dane osobowe.

Najczęstsze sytuacje, kiedy przetwarzamy Twoje dane osobowe to: cele marketingowe, formularze kontaktowe, dane związane z umowami na dystrybucję naszych produktów, realizacji usługi.

W środowisku internetowym korzystamy z plików cookies, które mogą gromadzić pewne informacje o osobach.

W przypadku usług dostarczanych dla nas przez Google, gromadzenie danych może być wykorzystywane do personalizacji reklam oraz pomiarów. Informujemy, że Google posiada swoją politykę, której należy przestrzegać, a z którą można się zapoznać pod linkiem: https://www.google.com/about/company/user-consent-policy.html.

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

  1. imię i nazwisko;
  2. firma
  3. adres e – mail;
  4. adres zamieszkania, względnie adres przedsiębiorstwa;
  5. numer telefonu;
  6. dane wrażliwe zgodnie z definicją zawartą w art. 9 RODO, jeśli zostaną zawarte w przesłanej wiadomości.

Zakres przetwarzania danych uzależniony jest od dobrowolnie podanych nam danych.

 

Przez jaki czas przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Okres przetwarzania danych osobowych wynika z czasu koniecznego dla przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. W razie zawarcia umowy o świadczenie usług okres przetwarzania danych osobowych uzależniony jest od czasu, w jakim zakończone zostaną wszystkie konieczne czynności wynikające z wykonywanej umowy o świadczenie usług, z tym jednak zastrzeżeniem, że po zakończeniu świadczenia usług  Administrator będzie przetwarzał dane osobowe do upływu okresu przedawnienia wszelkich roszczeń, które mogą wyniknąć z nawiązanego stosunku prawnego.

 

Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Będziemy stosować odpowiednie środki techniczne, fizyczne i organizacyjne, aby zabezpieczyć zgromadzone Dane Osobowe przed niewłaściwym wykorzystaniem, przypadkowym, niezgodnym z prawem lub nieuprawnionym zniszczeniem, utratą, zmianą, ujawnieniem, nabyciem lub dostępem.

Stosowane przez nas metody zabezpieczeń pozostają w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami dotyczącymi prywatności oraz bezpieczeństwa danych. Należy jednak pamiętać, że żadna strona internetowa lub serwer nie mogą być w 100% bezpieczne i nie możemy ponosić odpowiedzialności za nieuprawniony lub niezamierzony dostęp, który ma miejsce niezależnie od nas.

Nasza Strona Internetowa może zawierać linki do innych stron. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące ochrony prywatności, treść ani zabezpieczenia stosowane przez te inne strony. Przedmiotowa Polityka prywatności nie reguluje zasad przetwarzania danych osobowych na linkowanych stronach. Zawsze zalecamy uważne zapoznanie się z politykami prywatności innych stron internetowych.

Pinki Lab już od wielu lat przywiązuje dużą wagę do ochrony Twojej prywatności:

-  Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którego zadaniem jest dbanie o zachowanie odpowiedniego poziomu poszanowania prawa do prywatności,

-  Szkolimy wszystkich naszych pracowników, którzy mogą przetwarzać Twoje dane osobowe. Budujemy poczucie poszanowania Twoich danych osobowych wewnątrz naszej organizacji,

-  Wdrożyliśmy specjalne wewnętrzne procedury, które mają na celu zapewnienie przetwarzania danych osobowych, zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa (w tym RODO),

-  Dbamy o naszą infrastrukturę teleinformatyczną, dążąc do tego, aby środki jej ochrony były na najwyższym możliwym poziomie.

 

Jak możesz skontaktować się z Administratorem Danych?

Jeśli masz pytania, dotyczące Twojej prywatności, możesz skontaktować się z nami pod adresem email: plazewska.patrycja@gmail.com

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Dążąc do zachowania najwyższego poziomu ochrony danych osobowych powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych , możesz skontaktować się za pośrednictwem adresu email: plazewska.patrycja@gmail.com

 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe, mogą być przez nas udostępniane na zewnątrz jedynie w wyjątkowych przypadkach. W szczególności, podstawą prawną udostępnienia mogą być przepisy prawa, które zezwalają organom publicznym na dostęp do danych osobowych.

 

Komu powierzamy Twoje dane osobowe?

Zgodnie z art. 28 RODO, w przetwarzaniu Twoich danych osobowych mogą wspierać nas zewnętrzne podmioty jak np. księgowość, obsługa prawna, czy podmiot świadczący usługę poczty elektronicznej, obsługę strony internetowej.

Informujemy, że podmiotem, który wykorzystuje gromadzone przez nas dane osobowe jest także Google. Aby dowiedzieć się o zasadach wykorzystywania danych przez Google, należy wejść na następującą stronę i zapoznać się ze wszystkimi podanymi informacjami:  https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Podmioty przetwarzające mogą znajdować się w Polsce, innych krajach w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w innym miejscu na świecie. Jeżeli Dane Osobowe są przez nas przechowywane poza EOG, zapewnimy odpowiedni poziom zabezpieczenia przekazywanych danych. Od dostawców usług wymagamy stosowania właściwych środków ochrony poufności i zabezpieczenia Danych Osobowych.

Podmiot przetwarzający nie może korzystać z Twoich danych osobowych na własny użytek. Przetwarzanie jest limitowane warunkami opisanymi w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Na bieżąco monitorujemy wszelkie procesy w ramach których Twoje dane osobowe są przetwarzane przez zewnętrzne podmioty.

Podmioty przetwarzające są poddawane przez nas procedurom audytowym, w ramach których badamy bezpieczeństwo powierzonych im danych osobowych.

 

Jakie prawa Ci przysługują?

Przepisy RODO gwarantują szeroki wachlarz praw zapewniających ochronę Twojej prywatności.

Pamiętaj o tym, że nie wszystkie poniżej wskazane prawa znajdują zastosowanie w każdej sytuacji.

Z naszej strony dołożymy najwyższej staranności aby zrealizować przysługujące Ci prawa.

Prawo do wycofania zgody (art. 7 RODO)

 1. W sytuacji, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, osoba ta ma prawo do jej odwołania w dowolnym momencie.
 2. Skutkiem odwołania zgody jest brak możliwości przetwarzania danych osobowych z powołaniem się na tę właśnie podstawę przetwarzania danych w przyszłości.
 3. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)

 1. Prawo dostępu do danych daje osobie, której dane dotyczą, prawo do:
 • uzyskania od Administratora Danych potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli tak, również dodatkowych informacji dotyczących tego przetwarzania (m.in. w zakresie celu przetwarzania, kategorii przetwarzanych danych, kategorii odbiorców jej danych osobowych, etc.),
 • uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
 1. Osoba, której dane dotyczą, może wedle swego uznania, choć w ramach katalogu zamkniętego określonego w art. 15 RODO, kształtować zakres uzyskanych informacji czy danych przekazanych w postaci kopii. Realizując przyznane uprawnienia, może więc żądać przekazania zarówno każdej, jak i wszystkich wskazanych w art. 15 RODO informacji, jak również żądać kopii czy wglądu do wybranych bądź wszystkich danych.
 2. Rezultatem wykonania prawa dostępu do danych osobowych powinno być udzielenie osobie, której dane dotyczą, żądanych przez nią informacji.
 3. W wyniku realizacji prawa dostępu do danych osobowych osoba, której dane dotyczą, może uzyskać kopię danych osobowych we wskazanym przez siebie formacie. Jeżeli jednak nie zastrzeże tego formatu w swoim żądaniu informacje powinny zostać przekazane za pomocą tego samego środka porozumiewania się, przy użyciu, którego osoba, której dane dotyczą, skierowała swoje żądanie do Administratora Danych.

Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)

 1. Osoba, której dane dotyczą, posiada uprawnienie do:
 • sprostowania nieprawidłowych danych osobowych,
 • uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
Osoba, której dane dotyczą, swoim żądaniem powinna wykazać, że jej żądanie jest w istocie zasadne tj. Administrator Danych przetwarza dane nieprawidłowe lub niekompletne. Tylko po spełnieniu warunku wskazanego w pkt 2 Administrator Danych będzie zobowiązany do niezwłocznego sprostowania danych nieprawidłowych lub do uzupełnienia danych niekompletnych. Zgodnie z art. 19 RODO Administrator Danych informuje o sprostowaniu każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba, że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.

Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)

 1. Prawo do usunięcia danych składa się z dwóch uprawnień cząstkowych:

-  możliwości żądania usunięcia danych osobowych przez Administratora Danych,

-  możliwości żądania, aby Administrator Danych poinformował innych administratorów danych, którym upublicznił dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje (tzw. prawo do zapomnienia).
2. Możliwość skorzystania z uprawnienia do żądania usunięcia danych przez innych administratorów jest uzależniona od możliwości skorzystania z żądania usunięcia danych osobowych przez pierwotnego Administratora Danych.
3. Osoba, której dane dotyczą, może żądać usunięcia swoich danych osobowych we wskazanych w art. 17 ust. 1 RODO przypadkach, tj. m.in. w sytuacji, jeżeli jej dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których były przetwarzane, wycofała ona zgodę na przetwarzanie danych, wniosła sprzeciw od takiego przetwarzania, czy też jej dane przetwarzane były niezgodnie z prawem.
4. Przez usunięcie danych osobowych należy rozumieć całkowite zniszczenie danych (w tym nośników, na których były one zapisane) lub taką ich modyfikację, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą (tzw. anonimizacja danych). Efektem działania Administratora Danych powinien być brak możliwości dalszego dokonywania jakichkolwiek operacji na tych danych.
5. W przypadku prawa do bycia zapomnianym mamy do czynienia jedynie z obowiązkiem informacyjnym Administratora Danych wobec innych administratorów. Administrator Danych nie ma obowiązku dopilnowania, aby dane faktycznie zostały przez tych administratorów usunięte. Dodatkowo zakres obowiązku poinformowania innych administratorów jest ograniczony przez: dostępną technologię, koszt realizacji obowiązku poinformowania, odwołanie do podejmowania rozsądnych działań w wykonaniu tego obowiązku.

Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Ograniczenie przetwarzania danych osobowych polega na konieczności ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania.
 2. Administrator Danych jest zobowiązany do ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli zaistnieje jedna ze wskazanych w art. 18 RODO przesłanek, tj. osoba, której dane dotyczą:
 • kwestionuje prawidłowość danych osobowych (ograniczenie przetwarzania następuje automatycznie na okres pozwalający Administratorowi Danych sprawdzić prawidłowość tych danych),
 • sprzeciwia się usunięciu danych osobowych przetwarzanych niezgodnie z prawem,
 • żąda zastosowania ograniczenia przetwarzania w stosunku do danych, które powinny zostać usunięte, ale które są jej niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przysługujących jej roszczeń,
 • wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych (ograniczenie przetwarzania następuje automatycznie, na okres pozwalający Administratorowi Danych stwierdzić czy sprzeciw jest zasadny).
 1. Przykładami ograniczenia przetwarzania są:
 • czasowe przeniesienie wybranych danych osobowych do innego systemu przetwarzania,
 • uniemożliwienie użytkownikom dostępu do wybranych danych,
 • czasowe usunięcie opublikowanych danych ze strony internetowej.
 1. W każdym przypadku, dane, w odniesieniu do których ograniczono przetwarzanie, powinny być wyraźnie odróżnione od pozostałych danych oraz nie mogą podlegać dalszemu przetwarzaniu ani modyfikacjom.
 2. Będziemy podejmować należyte kroki w celu niszczenia lub pozbawienia elementów identyfikujących Danych Osobowych, które posiadamy, jeżeli nie są one już potrzebne w celach podanych wyżej lub po upływie określonego okresu przechowywania.

Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)

 1. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do przenoszenia danych, na które składają się dwa uprawnienia:
 • prawo otrzymania przez osobę, której dane dotyczą, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła Administratorowi Danych,
 • prawo przesłania przez osobę, której dane dotyczą, danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła Administratorowi Danych, innemu administratorowi, bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe.
 1. Uprawnienia, o których mowa w pkt 1, mogą być wykonywanie niezależnie od siebie i niezależnie od uprawnienia do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
 2. Osoba, której dane dotyczą, może skorzystać z prawa do przenoszenia danych osobowych, jeżeli łącznie spełnione są dwa warunki:
 • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub w celu wykonania umowy, oraz
 • przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany (prawo do przenoszenia danych nie obejmuje tzw. zbiorów papierowych).
 1. Prawo do przenoszenia danych obejmuje dane osobowe dotyczące osoby, która wykonuje to prawo, które to dane ta osoba świadomie i aktywnie przekazałaNie obejmuje natomiast danych wywnioskowanych przez Administratora Danych w procesie ich przetwarzania.

Prawo do wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO)

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych:

-  opartego na interesie publicznym lub prawnie uzasadnionych interesach, w tym wobec profilowania na podstawie tych przepisów, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją,

-  na potrzeby marketingu bezpośredniego,

-  do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją.
2. W razie otrzymania skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, Administrator Danych powinien niezwłocznie zaprzestać przetwarzania danych w zakresie objętym tym sprzeciwem.
3. Jeżeli Administrator Danych uzna sprzeciw za pozbawiony podstaw, w szczególności z takiej przyczyny, że w jego ocenie nie zachodzi szczególna sytuacja uzasadniająca wniesienie sprzeciwu, ewentualny nakaz uwzględnienia sprzeciwu może zostać wydany przez organ nadzorczy na skutek skargi wniesionej przez zainteresowaną osobę.

 

Media społecznościowe

Mogą Państwo udostępnić informacje znajdujące się na naszej Stronie Internetowej za pośrednictwem mediów społecznościowych, takich jak np. Facebook. Oznacza to, że udostępniane informacje, w tym imię i nazwisko oraz preferencje, będą widoczne dla osób odwiedzających Państwa strony osobiste. Zalecamy uważne zapoznanie się z politykami prywatności podmiotów prowadzących media społecznościowe, gdyż dotyczą one przetwarzania Państwa Danych Osobowych przez te podmioty.

 

Aktualizacja

Niniejsza Polityka prywatności będzie przez nas weryfikowana, zaś co pewien czas będziemy ją aktualizować. Ewentualne zmiany w niniejszej Polityce prywatności będą umieszczane na naszej Stronie Internetowej i komunikowane Państwu w należytym i możliwym zakresie.

W przypadku zamiaru skorzystania z któregokolwiek ze swoich praw wymienionych naszej polityce skontaktuj się z nami poprzez adres email.

Mają Państwo także prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

 


RODO

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych- RODO

Spełniając obowiązek wyrażony w art. 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/279 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: RODO), informujemy iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest:

PINKI LAB PATRYCJA ALEKSANDROWICZ

91-222 Łódź, ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 103d

e-mail: plazewska.patrycja@gmail.com 

 1. Inspektorem Danych Osobowych jest: ...

Kontakt do Inspektora Danych Osobowych:  plazewska.patrycja@gmail.com 

 1. Celem przetwarzania danych osobowych jest przygotowanie oraz przedstawienie odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Jeśli w przesłanej wiadomości wyrażona zostanie prośba o przedstawienie oferty współpracy z Firmą,  zastrzegamy sobie prawo do przesłania w odpowiedzi na przesłaną wiadomość oferty zawarcia umowy o świadczenie usług lub sprzedaży. Administrator zastrzega, iż w razie zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie usług, w dalszym ciągu przetwarzać będzie dane osobowe uzyskane w trakcie sporządzenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość.
 2. Odbiorcą danych osobowych jest:

Pinki Lab Patrycja Aleksandrowicz

91-222 Łódź, ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 103d
e-mail: plazewska.patrycja@gmail.com 

 1. Przesłane dane osobowe mogą zostać przekazywane do innych podmiotów w przypadkach określonych przepisami prawa oraz do podmiotów zewnętrznych, z którymi współpracuje firma, w szczególności podmiotowi obsługującemu formularz kontaktowy, podmiotowi świadczącemu usługę poczty elektronicznej na rzecz Administratora, podmiotowi świadczącemu usługę księgową lub prawną.
 2. Przekazane dane osobowe objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa.
 3. Okres przetwarzania danych osobowych wynika z czasu koniecznego dla przygotowania i przedstawienia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. W razie zawarcia umowy o świadczenie usług okres przetwarzania danych osobowych uzależniony jest od czasu, w jakim zakończone zostaną wszystkie konieczne czynności wynikające z wykonywanej umowy o świadczenie usług, z tym jednak zastrzeżeniem, że po zakończeniu świadczenia usług  Administrator będzie przetwarzał dane osobowe do upływu okresu przedawnienia wszelkich roszczeń, które mogą wyniknąć z nawiązanego stosunku prawnego.
 4. Zakres przetwarzania danych osobowych:
  1. imię i nazwisko;
  2. firma
  3. adres e – mail;
  4. adres zamieszkania, względnie adres przedsiębiorstwa;
  5. numer telefonu;
  6. dane wrażliwe zgodnie z definicją zawartą w art. 9 RODO, jeśli zostaną zawarte w przesłanej wiadomości.

Zakres przetwarzania danych uzależniony jest od dobrowolnie podanych danych w przesłanej wiadomości.

 1. Osoba, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora ma prawo do:
  1. dostępu do jej danych osobowych, w myśl art. 15 RODO;
  2. żądania sprostowania jej danych osobowych, w myśl art.16 RODO;
  3. żądania usunięcia jej danych osobowych, w myśl art. 17 RODO;
  4. ograniczenia jej danych osobowych, w myśl art. 18 RODO;
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych, w myśl art. 21 RODO;
  6. przenoszenia jej danych osobowych, w myśl art. 20 RODO.
 2. Administrator informuje, iż dane osobowe, które uzyskał w związku z opracowaniem odpowiedzi na przesłaną wiadomość, przetwarza na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO.
 3. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru (tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), zgodnie z art. 77 RODO.
 4. Przetwarzanie danych osobowych w niniejszym przypadku odbywa się w związku z udzieleniem odpowiedzi na przesłaną wiadomość oraz ewentualnie z przedstawieniem oferty zawarcia umowy o świadczenie usług / sprzedaży oraz świadczenia danej usługi / sprzedaży. Podanie danych osobowych stanowi warunek otrzymania odpowiedzi i oferty oraz świadczenia usługi / sprzedaży. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi administratorowi przedstawienie odpowiedzi i oferty.
 5. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 6. Administrator oświadcza, iż dołożył wszelkiej staranności, aby wypełnić obowiązek zachowania zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formy informowania, o której mowa w art. 12 RODO.
 7. Administrator zaznacza, iż w razie wątpliwości w zakresie przedstawionych informacji każda osoba, której dane dotyczą może zwrócić się do Administratora z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień. Wniosek, o którym mowa powyżej złożyć należy za pośrednictwem skrzynki mailowej, na adres: plazewska.patrycja@gmail.com  lub na adres e-mail Inspektora Danych Osobowych powołanego przez Administratora. Administrator udzieli odpowiedzi na wniosek w terminie 30 dni od dnia jego wpływu.
 8. Więcej informacji mogą Państwo uzyskać zapoznając się z naszą Polityką prywatności zamieszczoną na stronie.

 


 

COOKIES

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Pinki Lab Patrycja Aleksandrowicz wykorzystuje pliki cookies, aby zapewnić lepsze korzystanie ze Strony internetowej. Żeby w pełni wykorzystać Stronę Internetową Pinki Lab Patrycja Aleksandrowicz, na Państwa komputerze, tablecie lub telefonie komórkowym należy zaakceptować pliki cookies. Uważamy, iż ważne jest, aby wiedzieli Państwo, z jakich plików cookies i w jakim celu korzysta nasza Strona Internetowa. To pomoże chronić Państwa prywatność, jednocześnie zapewniając jak najlepsze korzystanie ze Strony.

 

Pinki Lab Patrycja Aleksandrowicz dąży do tego, aby Państwa doświadczenie w Internecie oraz interakcja podczas korzystania ze Strony Internetowej gwarantowały możliwie jak najwięcej informacji i były jak najbardziej właściwe. W tym celu używamy plików cookies lub podobnych technik gromadzenia informacji.

Informujemy, że kontynuując korzystanie z naszej Strony Internetowej wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies w sposób przewidziany w niniejszej Polityce plików cookies. Dlatego uznajemy za ważne, aby dokładnie zapoznali się Państwo z tą Polityką i dowiedzieli się, z jakich plików cookies korzysta nasza Strona Internetowa i w jakim celu. W przypadku wyrażenia zgody na korzystanie z plików cookies mogą Państwo w każdym momencie zmienić zdanie i wyłączyć pliki cookies (jak to zrobić – zob. ustęp 4 poniżej), lecz może to ograniczyć funkcjonalność Strony Internetowej. W przypadku wyrażenia albo cofnięcia zgody na wykorzystywanie plików cookies dla jednej z naszych Stron Internetowych, niniejsze oznacza odpowiednio wyrażenie albo cofnięcie zgody dla Strony internetowej. Pinki Lab Patrycja Aleksandrowicz może także zaoferować możliwość ustawienia preferencji dotyczących plików cookies. Klikając na  ‘Pliki cookies’ można wybrać typy plików cookies, z jakich ma korzystać nasza Strona Internetowa. Swoje preferencje można zmienić w dowolnym czasie. W ustawieniach plików cookies znajdą Państwo wykaz wszystkich plików cookies w każdej kategorii (wymagane, analityka, media społecznościowe, reklama ukierunkowana). Informujemy, że użycie ustawień plików cookies na naszej Stronie Internetowej nie powoduje usunięcia jakichkolwiek plików cookies, które już zostały zamieszczone. To można zrobić dzięki ustawieniom swojej przeglądarki internetowej zgodnie z poniższym opisem, po dokonaniu zmiany swoich ustawień plików cookies na naszej Stronie.

 

CZYM JEST PLIK COOKIES?

Po wejściu na Stronę Internetową wykorzystywać ona będzie tzw. „pliki cookies”. Pliki cookies są niewielkimi plikami tekstowymi zawierającymi małe ilości informacji, które są pobierane i mogą być przechowywane na urządzeniu użytkownika, np. na Państwa komputerze (lub innych urządzeniach podłączonych do Internetu, jak smartfon lub tablet). W Pinki Lab Patrycja Aleksandrowicz możemy stosować podobne techniki, jak piksele, sygnalizatory web czy identyfikację urządzenia (device fingerprint). W celu zachowania spójności wszystkie wymienione techniki łącznie będą nazywane „plikami cookies”.

W niniejszej Polityce plików cookies znajdują się informacje na temat stosowanych przez nas plików oraz uzasadnienie, dlaczego to robimy. Nasza Polityka prywatności zawiera wszelkie szczegóły na temat pozostałych informacji, które możemy gromadzić oraz sposobu, w jaki możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe.

 

PLIKI COOKIE UŻYWANE NA STRONIE INTERNETOWEJ

Pinki Lab Patrycja Aleksandrowicz wykorzystuje kilka różnych typów plików cookies. Niektóre z nich to sesyjne pliki cookies, które mają charakter tymczasowy i umożliwiają nam powiązanie Państwa działań podczas sesji w przeglądarce. Pliki cookies związane z sesją są usuwane po zamknięciu przeglądarki. Inne pliki cookies mają charakter trwały i pozostają w Państwa urządzeniu przez czas określony w danym pliku cookies. Strona Internetowa wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:

 • WYMAGANE PLIKI COOKIE

Wymagane pliki cookies są niezbędne do tego, aby ułatwiać poruszanie się po Stronie Internetowej. Zwiększają poziom przyjazności Strony Internetowej dla odwiedzających ją użytkowników. Te pliki cookies pomagają też w zabezpieczeniu Strony i wspierają jej podstawową funkcjonalność.

 • PLIKI COOKIE ZWIĄZANE Z WYDAJNOŚCIĄ

Pliki cookies związane z wydajnością pomagają nam poznać zachowania naszych gości i wykorzystywanie Strony Internetowej w ujęciu zagregowanym. Na przykład możemy wykorzystać te pliki cookies w celu uzyskania wglądu w sposób korzystania z naszej Strony Internetowej przez odwiedzających. Oznacza to, że możemy ustalić, co działa, a co nie, możemy w sposób ciągły udoskonalać Stronę oraz mierzyć, jak skuteczna jest nasza reklama i komunikacja.

 • Wykorzystujemy pliki cookie Google Analytics w celu uzyskania ogólnego poglądu na nawyków odwiedzających i ich liczby, a także w celu poprawy ogólnych doświadczeń korzystania z naszej Strony Internetowej. Można odmówić zgody na używanie plików cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, zgodnie z powyższym opisem. Ponadto można  uniemożliwić gromadzenie i wykorzystywanie danych przez Google (pliki cookie i adres IP) pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB#. Można wyłączyć używanie Google Analytics za pomocą linku do wyłączenia Google Analytics. Ten link tworzy plik cookie rezygnacji, który uniemożliwia dalsze przetwarzanie Państwa danych. Więcej informacji o  plikach cookie Google Analytics można znaleźć na stronach pomocy Google i w Polityce prywatności link:
  Polityka prywatności Google

Strony pomocy Google Analytics. ]

 • KOMUNIKACYJNE PLIKI COOKIES

Strona Internetowa dopuszcza pliki cookies zewnętrznych sieci społecznościowych (np. Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn). Dzięki temu można udostępnić treść Strony w tychże sieciach. Wymienione podmioty zewnętrzne mogą wykorzystywać pliki cookies do własnych celów. Pinki Lab Patrycja Aleksandrowicz nie ma wpływu na to, w jaki sposób sieci mediów społecznościowych wykorzystują Państwa dane. W celu uzyskania dalszych informacji na temat ustawień plików cookie przez sieci mediów społecznościowych należy odwołać się do ich polityk prywatności i plików cookies.

 • REKLAMOWE PLIKI COOKIES

Reklamowe pliki cookies zapamiętują Państwa preferencje dotyczące produktów i stron oraz ogólnie fakt, że odwiedzili Państwo Stronę Internetową. Dążymy do tego, aby przedstawiać Państwu reklamy dla Was istotne i zgodne z zainteresowaniami na innych platformach internetowych, jeżeli są dostępne na podstawie Państwa odwiedzin i zachowań podczas poruszania się po naszej Stronie Internetowej i innych stronach osób trzecich. W oparciu o wspomniane zainteresowania opracowujemy segmentowy profil, a następnie dostosowujemy treść i reklamy na naszej Stronie do poszczególnych grup klientów.

Osoby trzecie, które zamieszczają pliki cookies poprzez naszą Stronę Internetową, mogą również próbować ustalić w ten sposób, jakie są Państwa zainteresowania, zaś te informacje mogą być także wykorzystywane do przedstawiania Państwu treści i reklam, które wydają się mieć większe szanse zainteresowania z Państwa strony na innych stronach, nienależących do Pinki Lab Patrycja Aleksandrowicz. W takim przypadku informacje o Państwa bieżących odwiedzinach na stronie mogą być powiązane z informacjami z poprzednich odwiedzin na stronach innych niż nasza.

Omawiane reklamowe pliki cookies są także wykorzystywane do ograniczenia liczby wyświetleń danej reklamy oraz do tego, aby ułatwić zmierzenie efektywności reklam.

Nawet jeżeli omawiane reklamowe pliki cookies nie są wykorzystywane, informujemy, iż będą Państwo otrzymywać reklamy na naszej Stronie Internetowej. Jednakże nie będą one dopasowane do Państwa zainteresowań. Reklamy te mogą być np. modyfikowane zgodnie z treścią Strony. Ten rodzaj reklam internetowych o określonej treści można porównać z reklamą w telewizji.

 

KONTROLA SWOICH USTAWIEŃ PLIKÓW COOKIES

Po udzieleniu nam zgody na wykorzystywanie plików cookies przechowujemy je na Państwa komputerze lub urządzeniu, aby zapamiętać dane pod kątem następnych odwiedzin. Jeżeli w dowolnym czasie zamierzają Państwo wycofać swoją zgodę na pliki cookies, należy usunąć nasze pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki. Należy to zrobić osobno w każdej przeglądarce, z której się korzysta. Należy być świadomym tego, iż niektóre z naszych usług nie będą funkcjonować, jeżeli Państwa przeglądarka nie akceptuje plików cookies. Można jednak zezwolić na pliki cookies z określonych stron internetowych ustawiając je jako „zaufane strony internetowe” w swojej przeglądarce internetowej. Poniższe linki mogą być pomocne w zarządzaniu ustawieniami plików cookies, można też wykorzystać opcję „Pomocy”  w swojej przeglądarce, aby dowiedzieć się dalszych szczegółów.

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookie

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookie

Google Chrome: http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

Adobe (pliki flash cookie): https://www.adobe.com/support/flash/downloads.html

Aby konkretnie zablokować pliki cookies Google Analytics, można zainstalować  dodatek „Google Analytics Opt-out Browser Add-on” oferowany przez Google.

Pinki Lab Patrycja Aleksandrowicz także zaoferować możliwość ustawienia preferencji dotyczących plików cookies. Klikając na  „Pliki cookies” można wybrać typy plików cookies, z jakich ma korzystać nasza Strona Internetowa. Swoje preferencje można zmienić w dowolnym czasie. W ustawieniach plików cookies znajdą Państwo także wykaz wszystkich plików cookies w każdej kategorii (wymagane, analityka, media społecznościowe, reklama ukierunkowana). Informujemy, że użycie ustawień plików cookies na naszej Stronie Internetowej może nie spowodować usunięcia jakichkolwiek plików cookies, które już zostały zamieszczone. To można zrobić dzięki ustawieniom swojej przeglądarki internetowej zgodnie z poniższym opisem, po dokonaniu zmiany swoich ustawień plików cookies na naszej Stronie.

 

PRZEGLĄD PLIKÓW COOKIES

Poniżej znajduje się kompletny wykaz plików cookie używanych na naszej Stronie Internetowej:

 

Wymagane pliki cookies

NAZWA

TRWAŁOŚĆ

OPIS

ŹRÓDŁO

 

 

 

 

AgeGatewayCod

Koniec sesji

Ten plik cookie przechowuje kod kraju osoby odwiedzającej Stronę Internetową.

 

AgeGatewayCoo

Koniec sesji

Ten plik zapisuje kraj pochodzenia do końca sesji.

 

AgeGatewayDarkMarket

Koniec sesji

Ten plik cookie ustala, czy osoba odwiedzająca Stronę pochodzi z darkmarketu. Charakteryzuje się on ścisłymi zasadami dotyczącymi reklamy, a zatem niektóre funkcjonalności Strony nie będą widoczne.

 

 

 

 

 

AgeGatewayGreyMarket

Koniec sesji

Ten plik cookie sprawdza, czy osoba odwiedzająca stronę pochodzi z szarej strefy. Szara strefa charakteryzuje się on surowszymi zasadami dotyczącymi reklamy, a zatem niektóre funkcjonalności Strony nie będą widoczne.

 

 

 

 

 

ASP.NET_SessionId

Sesja

Unikalny identyfikator sesji ASP.NET, aby skrócić czas ładowania. Technicznie konieczne.

Strona www

cc_consent

5 dni

Przechowuje decyzję konsumenta o użyciu plików cookie

Strona www

cc_show

5 dni

Przechowuje wartość, aby określić, czy powinien być wyświetlany plik cookie-baner.

Strona www

 

 

 

 

.AspNetCore.Antiforgery.xxxxxxx

Sesja

zabezpiecza przed atakami CSRF/XSRF gdzie xxxxxxx – losowy ciąg znaków

Strona www

.AspNetCore.Identity.Application

Sesja

dane do autoryzacji klienta

Strona www

sessionId

Sesja

Identyfikator sesji użytkownika

Strona www

 

Pliki cookie związane z wydajnością (zob. punkt 3c niniejszej Polityki)

NAZWA

TRWAŁOŚĆ

OPIS

ŹRÓDŁO

_ga

2 lata od daty utworzenia/ aktualizacji

Analityczny plik cookie do anonimowego pomiaru sesji

Google

_gat_UA-*

Sesja

Analityczny plik cookie do anonimowego pomiaru sesji

Google

_dc_gtm_UA-*

24 godziny

Analityczny plik cookie do anonimowego pomiaru sesji

Google

_gid

24 godziny

Analityczny plik cookie do anonimowego pomiaru sesji

Google

_gat

10 min.

Analityczny plik cookie do anonimowego pomiaru sesji

Google

_kuid_

Sesja

Analityczny plik cookie do anonimowego pomiaru sesji

Krux

 

Reklamowe pliki cookie 

NAZWA

TRWAŁOŚĆ

OPIS

ŹRÓDŁO

fbm_#####

3 miesiace

Umożliwia personalizowanie wyświetlanych przez nas reklam

Facebook

fbsr_#####

3 miesiące

Umożliwia personalizowanie wyświetlanych przez nas reklam

Facebook

C, CM14, CM

sesja

Umożliwia personalizowanie wyświetlanych przez nas reklam

AdForm

DigiTrust.v1.identity

1 tydzień

Umożliwia personalizowanie wyświetlanych przez nas reklam

AdForm

uid

2 miesiące

Umożliwia personalizowanie wyświetlanych przez nas reklam

AdForm

_kuid_

6 miesięcy

Umożliwia personalizowanie wyświetlanych przez nas reklam

Krux

_wios, _wiou

sesja

Umożliwia personalizowanie wyświetlanych przez nas reklam

wurfl.io

CCMSESSID

Do końca sesji

Umożliwia personalizowanie wyświetlanych przez nas reklam

.clickonometrics.pl

SERVERID

Do końca sesji

Umożliwia personalizowanie wyświetlanych przez nas reklam

.clickonometrics.pl

ccx_uid

2 miesiące

Umożliwia personalizowanie wyświetlanych przez nas reklam

.clickonometrics.pl

__goadservices

2 lata

Umożliwia personalizowanie wyświetlanych przez nas reklam

.clickonometrics.pl

uint

20 dni

Umożliwia personalizowanie wyświetlanych przez nas reklam

.clickonometrics.pl

ccxid

2 miesiące

Umożliwia personalizowanie wyświetlanych przez nas reklam

.clickonometrics.pl

IDE

2 miesiące

Umożliwia personalizowanie wyświetlanych przez nas reklam

track.adform.net

DSID

14 dni

Umożliwia personalizowanie wyświetlanych przez nas reklam

track.adform.net

testcookie, pcs_data, cp_data

20 dni

Umożliwia personalizowanie wyświetlanych przez nas reklam

delivery.clickonometrics.pl

 

PODSUMOWANIE

Niniejsza Polityka plików cookies podlega ciągłej weryfikacji i okresowym aktualizacjom. Wszelkie zmiany Polityki będą zamieszczane na naszej Stronie Internetowej oraz w możliwym stopniu komunikowane Państwu. W celu zapoznania się z najnowszą wersją Polityki należy odwiedzić Stronę Internetową.

W przypadku jakichkolwiek pytań i/lub uwag prosimy o kontakt z nami pod adresem email: plazewska.patrycja@gmail.com

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl