Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNTOWEGO PINKI NAILS

 

 • 1

Definicje

 1. Sprzedawca – Patrycja Aleksandrowicz, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PINKI LAB PATRYCJA ALEKSANDROWICZ, pod adresem ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 103d w Łodzi, NIP: 982-03-85-831, REGON: 520240546.
 2. Sklep internetowy PINKI NAILS – sklep internetowy, działający pod adresem internetowym pinkinails.com.
 3. Konsument– osoba fizyczna zawierająca ze sprzedawcą umowę w ramach sklepu internetowego PINKI NAILS, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze sklepu internetowego PINKI NAILS.
 5. Kupujący – konsument i przedsiębiorca.
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin– niniejszy regulamin sklepu internetowego PINKI NAILS.
 8. Zamówienie– oświadczenie woli kupującego składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu lub produktów ze sprzedawcą.
 9. Konto – konto klienta w sklepie internetowym PINKI NAILS, są w nim gromadzone są dane podane przez kupującego oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie internetowym PINKI NAILS.
 10. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w sklepie internetowym PINKI NAILS umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 11. Koszyk – element oprogramowania sklepu internetowego PINKI NAILS, w którym widoczne są wybrane przez kupującego produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 12. Produkt – dostępna w sklepie internetowym rzecz ruchoma bądź usługa będąca przedmiotem umowy sprzedaży między kupującym a sprzedawcą.
 13. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między kupującym a sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego PINKI NAILS. Przez umowę sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 

 • 2

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy PINKI NAILS prowadzony jest przez Patrycję Aleksandrowicz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą PINKI LAB PATRYCJA ALEKSANDROWICZ pod adresem ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 103d w Łodzi, NIP: 982-03-85-831, REGON: 520240546.
 2. Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające kupującemu kontakt ze sprzedawcą:
 1. adres pocztowy: ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 103d 91-203 Łódź,
 2. numer telefonu: 793-388-932,
 3. adres poczty elektronicznej: patrycja@gmail.com.
 4. Do skutecznego złożenia zamówienia w sklepie internetowym PINKI NAILS niezbędne jest urządzenie z dostępem do sieci, Internet oraz przeglądarką internetową, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), włączona obsługa plików cookies oraz obsługi Javascript, przeglądarka internetowa (Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej). Korzystanie ze sklepu internetowego PINKI NAILS jest możliwe również za pomocą urządzeń przenośnych, zaopatrzonych w system operacyjny Android, iOS, Windows Phone, Windows lub innych o analogicznej funkcjonalności.
 1. Niniejszy regulamin skierowany jest do kupujących korzystających ze sklepu internetowego PINKI NAILS i określa zasady korzystania ze sklepu internetowego PINKI NAILS oraz zasady i tryb zawierania umów sprzedaży z konsumentem na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego PINKI NAILS.
 1. Ceny wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego PINKI NAILS towarów są ceną brutto (zawierającą podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich.
 2. Ceny widniejące na stronie sklepu internetowego PINKI NAILS, jak również opisy produktów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez sprzedawcę.
 3. Cena podana przy każdym produkcie jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.
 4. Ceny podane przy każdym produkcie nie obejmują kosztów transportu.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen produktów prezentowanych na stronie sklepu internetowego PINKI NAILS, zamieszczania informacji o nowych produktach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu internetowego PINKI NAILS, bądź wprowadzenia w nich zmian.
 6. Sprzedający oświadcza, że sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego PINKI NAILS produkty posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo badania bezpieczeństwa, stabilności i kompatybilności wraz z wpisem do CPNP.
 7. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby produkty prezentowane na stronie sklepu internetowego PINKI NAILS pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi sprzedawcy. W przypadku niedostępności całości lub części produktu objętego zamówieniem, sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o tym kupującego. Sprzedawca może zwolnić się ze zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tą samą cenę, informując kupującego na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, za zwrotem rzeczy na koszt sprzedawcy. W przypadku niemożności spełnienia świadczenia przez sprzedawcę z powodu niedostępności produktu, sprzedawca niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym kupującego i zwróci kupującemu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 8. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba produktu, zawieranie zamówień lub ich realizacja następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te produkty, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ustalenia innej kolejności realizacji zamówień, jak też sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia innych szczególnych warunków odnoszących się do zawarcia lub realizacji umowy sprzedaży. O odstępstwach w stosunku do zasady powszechności, o których mowa w zdaniu drugim niniejszego ustępu, sprzedawca informuje na stronie sklepu internetowego PINKI NAILS.
 9. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym PINKI NAILS konieczna jest pełna akceptacja niniejszego regulaminu.
 10. Rozmowy telefoniczne oraz korespondencja elektroniczna i papierowa prowadzone w związku działalnością sklepu internetowego PINKI NAILS mogą być nagrywane i archiwizowane. Ujawnienie jakichkolwiek szczegółów wynikających z tych rozmów lub korespondencji jest niedopuszczalne, chyba że za wyraźną zgodą nadawcy i adresata albo gdy jest to konieczne ze względu na dochodzone przez Patrycję Aleksandrowicz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą PINKI LAB PATRYCJA ALEKSANDROWICZ – sklep internetowy PINKI NAILS roszczenie, w szczególności wobec adresata lub nadawcy, lub gdy jest to niezbędne ze względu na przepis prawa i na żądanie uprawnionego do tego organu państwa.
 • 3

Zasady składania zamówienia

 1. Zamówienia w sklepie internetowym PINKI NAILS można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy na stronach sklepu internetowego PINKI NAILS.
 2. Podczas dokonywania zamówienia kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, dokładnego adresu, na który ma nastąpić dostawa, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego, jak również wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy zamówienia.
 3. Po wypełnieniu formularza z danymi klienta niezbędnymi do celów logistycznych oraz podatkowych sklep przekierowuje klienta w celu wybrania formy płatności.  
 1. Po złożeniu i opłaceniu zamówienia sprzedawca wysyła zamówienie w terminie do 2 dni roboczych.  

 

 • 4

Dostawa i płatność

 1. Kupujący może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego produktu:
 1. inPost koszt 9zł brutto
 2. paczkomaty inPost koszt 9zł brutto
 1. Kupujący może skorzystać z następujących metod płatności:
 1. Płatność przelewem bankowym na rachunek bankowy sprzedawcy, tj. 47109025900000000149201253 (SANTANDER BANK POLSKA S.A.), kupujący obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności szybkimi przelewami jest Blue Media S.A., PayU S.A..
 3. Zamówione produkty są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli miałoby nastąpić odstępstwo od tej zasady, będzie ono wyraźnie zaznaczone na stronie sklepu internetowego PINKI NAILS.
 4. Czas wysyłki produktów jest oznaczony na stronach sklepu internetowego PINKI NAILS i wynosi 2 dni robocze od dnia uznania rachunku bankowego sprzedawcy. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dostawa produktów nastąpiła w czasie podanym w sklepie internetowym PINKI NAILS. W przypadku niemożliwości dostawy produktów w wyżej wymienionym czasie, kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez sklep internetowy PINKI NAILS.
 1. Dostawa produktu do kupującego jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu są wskazywane kupującemu w § 4 ust. 1 pkt oraz w trakcie składania zamówienia.
 1. Dostawa produktów realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z wybraną przez sprzedającego firmą przewozową. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany firmy przewozowej, także po zawarciu umowy z kupującym.
 2. W momencie przekazania produktu firmie przewozowej kupujący na prośbę może uzyskać od sprzedającego numer przesyłki w celu jej śledzenia.
 3. Kupujący może również odebrać zamówiony produkt osobiście w siedzibie firmy PINKI LAB PATRYCJA ALEKSANDROWICZ. W przypadku odbioru osobistego kupujący nie ponosi kosztów transportu produktu.
 4. W przypadku zamówienia produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 5. W przypadku zamówienia produktów o różnych terminach dostawy, kupujący ma możliwość żądania dostarczenia produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 6. Kupujący ma obowiązek ocenienia stanu produktu i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku uszkodzenia produktu należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany produkt, należy wraz z dowodem sprzedaży zwrócić Kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden produkt, należy zwrócić je wszystkie. Koszt transportu ponosi sprzedający. Kiedy produkt znajdzie się ponownie w magazynie sklepu internetowego PINKI NAILS i zasadność reklamacji zostanie potwierdzona, po wymienianie produktu na nowy zostanie on wysłany do kupującego na koszt sprzedającego.
 7. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia produktu w czasie późniejszym należy postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w niniejszym regulaminie w § 6.
 8. Koszt dostawy produktu przez przewoźnika jest uzależniony od objętości produktów i widoczny jest przy każdym z produktów. Koszt dostawy jest wiążący w momencie składania zamówienia.
 9. W momencie przyjęcia produktu kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory produkt staje się własnością kupującego.

 

 • 5

Prawo odstąpienia od umowy przez konsumenta

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa może w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia produktu konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie trzeciej, innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku umowy sprzedaży, która obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniego produktu, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od umowy, składając sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy za listu poleconego, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail sprzedawcy albo przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej sprzedawcy (formularz odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr …….. do niniejszego regulaminu).
 5. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez konsumenta drogą elektroniczną, sprzedawca niezwłocznie prześle konsumentowi na podany przez konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca zwraca konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę.
 9. Zwrotu płatności sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Konsument powinien zwrócić produkt na adres sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli konsument zwróci produkt przed upływem terminu 14 dni.
 12. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 13. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy produkt musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część, jeżeli takie były dołączone do produktu), nie może nosić śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zarząd rzeczą. Do zwracanego produktu należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży, oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu towaru. Dokumenty należy przykleić na zewnątrz opakowania tak, aby sprzedawca miał do nich dostęp bez konieczności otwierania przesyłki.
 14. Jeżeli dostarczony produkt jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość produktu uszkodzonego.

 

 • 6

Reklamacja i gwarancja

 1. W przypadku stwierdzenia przez kupującego wady fizycznej bądź prawnej produktu kupujący ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 2. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 3. Reklamację należy zgłosić listownie albo drogą elektroniczną na podany w niniejszym regulaminie adres sprzedawcy.
 4. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w przypadku skierowania reklamacji do sprzedającego, kupujący powinien przesłać informacje o tym fakcie listownie lub poprzez e-mail na adres sprzedawcy podany w niniejszym regulaminie. W zgłoszeniu należy określić wadę, jaką zdaniem kupującego produkt posiada, oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia.
 5. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres sklepu internetowego PINKI NAILS podany w niniejszym regulaminie.
 6. W przypadku stwierdzenia wady kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 7. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne rzeczy sprzedanej jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu.
 8. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

 

 • 7

Postanowienia końcowe

 1. Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego na stronie sklepu internetowego PINKI NAILS, a wyglądem towaru dostarczonego do kupującego, wynikające ze zmiany formy graficznej opakowań nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.
 2. Wszystkie prezentowane na stronie sklepu internetowego PINKI NAILS produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi.
 3. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym PINKI NAILS jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Patrycję Aleksandrowicz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą PINKI LAB PATRYCJA ALEKSANDROWICZ danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287).
 4. Sprzedawca informuje, że dane osobowe kupującego, który dokonał płatności za nabywane produkty, są przekazywane PayU S.A., Bluemedia S.A., jako administratora danych Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A., Bluemedia S.A.
 5. Sprzedawca informuje, że dane osobowe kupującego będą przetwarzane wyłącznie w celu: skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez kupującego adres, a także pozyskania od kupującego opinii na temat jakości obsługi w sklepie internetowym PINKI NAILS. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez sprzedawcę dane osobowe, do ich zmiany lub do całkowitego usunięcia z systemu w sytuacjach dopuszczonych przez stosowne przepisy prawne.
 6. Sprzedawca szanuje prawa kupujących do prywatności. Zasady Polityki Prywatności dostępne pod adresem internetowym https://pinkinails.com/pl/i/RODO%2C-polityka-prywatnosci%2C-cookies/11 wskazują, jakie informacje umożliwiające osobistą identyfikację sprzedawca może gromadzić i w jaki sposób z takich informacji korzystać.
 7. Sprzedawca informuje, że dane osobowe kupującego będą przetwarzane jedynie w celu skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez kupującego adres. Za zgodą kupującego jego dane osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych, ofert marketingowych w formie newslettera. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez sprzedawcę dane osobowe, ich zmiany lub całkowitego usunięcia z systemu w sytuacjach dopuszczonych przez stosowne przepisy prawne.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (t.j. z dnia 2 sierpnia 2023 roku, Dz.U. z 2023 r. poz. 1610) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287).
 9. Sklep internetowy PINKI NAILS nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy wynikające z niewłaściwego działania serwera, na którym umieszczona jest platforma internetowa sklepu internetowego PINKI NAILS, tyczy się to w szczególności skutków błędów w działaniu stron internetowych, brak dostępu do nich oraz innych awarii, uszkodzeń lub zakłócenia w funkcjonowaniu usług internetowych.
 10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy spowodowane jego działaniem lub zaniechaniem wynikającym z otrzymanych przez niego od kupującego nieprawidłowych danych.
 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje kupującego z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 12. Niniejszy regulamin jest dostępny pod adresem internetowym https://pinkinails.com/pl/i/Regulamin/3 oraz w wersji pisemnej pod adresem siedziby sprzedawcy.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl